وېشنيزه اندوماډا

د ماډاډی پاملرنه او وده څنګه وکړئ (تیریدل، ځنګل کنسری، ناشونی او مصرف شوی واښه)
اندوماډا

د ماډاډی پاملرنه او وده څنګه وکړئ (تیریدل، ځنګل کنسری، ناشونی او مصرف شوی واښه)

اووموماډا ډیری کورني باغونو ته پیژندل کیږي. د دې ګران زرغون کښت کول هر ډول منظره کولی شي. له همدې امله هر کال دا غیر رسمي بوټو د مخ په زیاتیدونکي خالي ځایونو کې بریالي کوي او د ماینونو د هنر آرشیف واقع کیږي. په هرصورت، هرڅوک نه پوهيږي چې د دې بوټو پاملرنه څنګه وشي او د دې لپاره غوره شرایط برابرولو لپاره څه اړتیا لري.

ادامه مطلب
Загрузка...
اندوماډا

د ماډاډی پاملرنه او وده څنګه وکړئ (تیریدل، ځنګل کنسری، ناشونی او مصرف شوی واښه)

اووموماډا ډیری کورني باغونو ته پیژندل کیږي. د دې ګران زرغون کښت کول هر ډول منظره کولی شي. له همدې امله هر کال دا غیر رسمي بوټو د مخ په زیاتیدونکي خالي ځایونو کې بریالي کوي او د ماینونو د هنر آرشیف واقع کیږي. په هرصورت، هرڅوک نه پوهيږي چې د دې بوټو پاملرنه څنګه وشي او د دې لپاره غوره شرایط برابرولو لپاره څه اړتیا لري.
ادامه مطلب
Загрузка...