د مڼو ونې مبابې

د ایپل ونې کښت "میلبا": د مختلفو ځانګړتیاوو او د کرنې او پاملرنې اړتیاوو په اړه

په دې مقاله کې د اوړي د سیب ټولې بیلګې د "میلبا" (یا "Melba") په توګه څرګندوي. د باغونو ټول تجربه، دلته په ځانګړي توګه راغونډ شوي ترڅو تاسو ته د دې په اړه دقیق او عملي معلومات چمتو کړئ. موږ به د دې ډول ټولو ګټو او زیانونو په اړه بحث وکړو، او همدارنګه د ونو د کښت او د کال په ټولو دورو کې د ونو پاملرنې په تمرکز تمرکز وکړو.

ادامه مطلب