وېشنيزه بلوبري

د بلویبري پاڼو: کله چې راټول شي او وچ وچ شي ګټې او ضرر
بلوبري

د بلویبري پاڼو: کله چې راټول شي او وچ وچ شي ګټې او ضرر

ډیری یې د بلوغرو د ګټو په اړه اوریدلي دي، مګر لږ تر لږه پدې پوهیږي چې د بلبري پاڼو پاڼې د شفاګانو ځانګړتیاوې لري. نن موږ به د سپینو جبرونو په اړه معلومات وګورو، او په ځانګړي توګه - دوی د بلغیسو څخه کار اخلي، د محصول په کارولو کې ګټورو مالونو او کنډکینډیزونو په اړه بحث وکړئ. کیمیاوي جوړښت د بلوبرو پاڼو ارزښت د انیلین، فلونونو، اینټوکینینز د لوړ محتوياتو له امله ارزښت لري.

ادامه مطلب
Загрузка...
بلوبري

د بلویبري پاڼو: کله چې راټول شي او وچ وچ شي ګټې او ضرر

ډیری یې د بلوغرو د ګټو په اړه اوریدلي دي، مګر لږ تر لږه پدې پوهیږي چې د بلبري پاڼو پاڼې د شفاګانو ځانګړتیاوې لري. نن موږ به د سپینو جبرونو په اړه معلومات وګورو، او په ځانګړي توګه - دوی د بلغیسو څخه کار اخلي، د محصول په کارولو کې ګټورو مالونو او کنډکینډیزونو په اړه بحث وکړئ. کیمیاوي جوړښت د بلوبرو پاڼو ارزښت د انیلین، فلونونو، اینټوکینینز د لوړ محتوياتو له امله ارزښت لري.
ادامه مطلب
Загрузка...