وېشنيزه ډوډۍ مډلیو

ولې لرګی زر پیلوي او پدې حالت کې څه وکړي
ډوډۍ مډلیو

ولې لرګی زر پیلوي او پدې حالت کې څه وکړي

د غوړيدو بوټي، تقريبا هر باغبان د لرګيو پاڼو د غوړولو ستونزه لري. Это может показаться нормой, так как листья обычно желтеют в летний период, что указывает на время сбора урожая. Но почему желтеют листья у чеснока именно весной? Выкапывая пожелтевший чеснок, вы можете обнаружить черные пятна, деформированные луковицы, чахлые корни и другие отклонения.

ادامه مطلب
Загрузка...
ډوډۍ مډلیو

ولې لرګی زر پیلوي او پدې حالت کې څه وکړي

د غوړيدو بوټي، تقريبا هر باغبان د لرګيو پاڼو د غوړولو ستونزه لري. Это может показаться нормой, так как листья обычно желтеют в летний период, что указывает на время сбора урожая. Но почему желтеют листья у чеснока именно весной? Выкапывая пожелтевший чеснок, вы можете обнаружить черные пятна, деформированные луковицы, чахлые корни и другие отклонения.
ادامه مطلب
Загрузка...