وېشنيزه د چرګانو نسلونه

چرګان د خوندیتوب سره
د چرګانو نسلونه

چرګان د خوندیتوب سره

Roosters - د فطرت څخه جنګيالي، دا کیفیت په جینیاتي کچه کې په کې شامل دي. فعاله نارینه، د خپل نسل دوام ته اړینه ده باید ځواک، برداشت او ځواب ورکونې ولري. د نسل پرته، یو ریښتینی نارینه چمتو دی چې هره ورځ په ازاد جنګ کې د دغو ځانګړتیاوو شتون ثابت کړي. د چرګانو لږ شمیر ځینې نسلونه شتون لري چې هر یو ځان ځانګړتیاوې او مثبت ځانګړتیاوې لري.

ادامه مطلب
Загрузка...
د چرګانو نسلونه

چرګان د خوندیتوب سره

Roosters - د فطرت څخه جنګيالي، دا کیفیت په جینیاتي کچه کې په کې شامل دي. فعاله نارینه، د خپل نسل دوام ته اړینه ده باید ځواک، برداشت او ځواب ورکونې ولري. د نسل پرته، یو ریښتینی نارینه چمتو دی چې هره ورځ په ازاد جنګ کې د دغو ځانګړتیاوو شتون ثابت کړي. د چرګانو لږ شمیر ځینې نسلونه شتون لري چې هر یو ځان ځانګړتیاوې او مثبت ځانګړتیاوې لري.
ادامه مطلب
Загрузка...