وېشنيزه د منی په مینځ کې ناکامۍ پاملرنه

د ژمی لپاره د ناک د چمتو کولو چمتو کول: د منی د پاملرنې اصالح
د منی په مینځ کې ناکامۍ پاملرنه

د ژمی لپاره د ناک د چمتو کولو چمتو کول: د منی د پاملرنې اصالح

ناک دومره نازک نبات دی چې منظم او بشپړ پاملرنې ته اړتیا لري. په ځانګړې توګه دا د مني په موسم کې او د ژمي لپاره تیاری ته اړتیا ده. څرنګه چې د ناک د ډیری محصوالتو بې وزلۍ ټیټه درجه نه برداشتوي، د سرې پاملرنې باید په ځانګړې توګه سواد زده کړي، ټول مهم ټکي په پام کې نیولو سره. په خاوره کی د خاوری پاملرنه. ښه او حاصل لرونکی خاوره یو له مهمو برخو څخه دی چی د ونو او حاصلاتو قوت برابروی.

ادامه مطلب
Загрузка...
د منی په مینځ کې ناکامۍ پاملرنه

د ژمی لپاره د ناک د چمتو کولو چمتو کول: د منی د پاملرنې اصالح

ناک دومره نازک نبات دی چې منظم او بشپړ پاملرنې ته اړتیا لري. په ځانګړې توګه دا د مني په موسم کې او د ژمي لپاره تیاری ته اړتیا ده. څرنګه چې د ناک د ډیری محصوالتو بې وزلۍ ټیټه درجه نه برداشتوي، د سرې پاملرنې باید په ځانګړې توګه سواد زده کړي، ټول مهم ټکي په پام کې نیولو سره. په خاوره کی د خاوری پاملرنه. ښه او حاصل لرونکی خاوره یو له مهمو برخو څخه دی چی د ونو او حاصلاتو قوت برابروی.
ادامه مطلب
Загрузка...