وېشنيزه د نبات ناروغی

د سمندر د بوټرنور او د کنټرول میتودونه د ناروغیو مهمې نښانې
د نبات ناروغی

د سمندر د بوټرنور او د کنټرول میتودونه د ناروغیو مهمې نښانې

د سمندر بوټورینګ د سخت طبیعي او غذایي ارزښت سره سخته پیرودونکی بوټ دی. په خپل طبیعي ځای کې، دغه نبات 2-4 متره لوړوالی لري. د سمندر غاښونه ٻیر زر او یا نارنج سره رنګ شوي دي. د سمندر بوټورینګ په چین، منګولیا او ډیری نوردی هیوادونو کې پراخه ده.

ادامه مطلب
Загрузка...
د نبات ناروغی

د سمندر د بوټرنور او د کنټرول میتودونه د ناروغیو مهمې نښانې

د سمندر بوټورینګ د سخت طبیعي او غذایي ارزښت سره سخته پیرودونکی بوټ دی. په خپل طبیعي ځای کې، دغه نبات 2-4 متره لوړوالی لري. د سمندر غاښونه ٻیر زر او یا نارنج سره رنګ شوي دي. د سمندر بوټورینګ په چین، منګولیا او ډیری نوردی هیوادونو کې پراخه ده.
ادامه مطلب
Загрузка...