وېشنيزه خواږه چیری پاملرنه

د چرګانو ترټولو خطرناک آفتونه او د هغوی اغیزمن کنټرول.
خواږه چیری پاملرنه

د چرګانو ترټولو خطرناک آفتونه او د هغوی اغیزمن کنټرول.

هر باغدار چې د ميوو او ونو ونې کريږي پوهيږي چې دا ستاسو د خوښې روغې خوږې مرغۍ اسانه نه دي. د خوږو کچالو ډیری ډولونه شتون لري، مګر ټول یې د ناروغیو پیښې دي او همداراز د آفتونو په وړاندې زیان رسوي باید په دوامداره توګه جګړه وکړي. خواږه آفتونه په ونې سره په بشپړه توګه اغيزه کوي: د ريښو سیسټم څخه میوو ته.

ادامه مطلب
Загрузка...
خواږه چیری پاملرنه

د چرګانو ترټولو خطرناک آفتونه او د هغوی اغیزمن کنټرول.

هر باغدار چې د ميوو او ونو ونې کريږي پوهيږي چې دا ستاسو د خوښې روغې خوږې مرغۍ اسانه نه دي. د خوږو کچالو ډیری ډولونه شتون لري، مګر ټول یې د ناروغیو پیښې دي او همداراز د آفتونو په وړاندې زیان رسوي باید په دوامداره توګه جګړه وکړي. خواږه آفتونه په ونې سره په بشپړه توګه اغيزه کوي: د ريښو سیسټم څخه میوو ته.
ادامه مطلب
خواږه چیری پاملرنه

خواږه چیری ناروغی: مخنیوی، نښه او درملنه

دلته لږترلږه یو بالغ یا ماشوم چې د چرګانو لپاره بې کفایه وي شتون لري. د اوړی د پیل په بیړه په انتظار کې دی، په نسبتا توګه د کال دا ځل خواږه او جوسري ریري راوړي. ښایي هر باغبان، باغدار وغواړي چې په باغ کې خپله خوږه چیری ولرئ ترڅو خپل ځان او د هغه پلاران په خورا ښه او سوډان سره خوشحاله کړي.
ادامه مطلب
Загрузка...