وېشنيزه حمیده

د تخم څخه وده کول: عملي عملونه
حمیده

د تخم څخه وده کول: عملي عملونه

حمیدورا (ډیری وختونه د ریډ یا بانس کډوال ته اشاره کیږي) د انور نسل لپاره د زړه پورې ښکیل دی، نه یوازې د هغې د آرشیف شتمنیو، بې معنی او د پاملرنې اسانتیا لپاره. د خارجي خامې ونې د هغه ګټورو خوبونو له کبله مشهوره ده - دا روغیږي، بدن ته بدن ته زیان رسوي.

ادامه مطلب
Загрузка...
حمیده

د تخم څخه وده کول: عملي عملونه

حمیدورا (ډیری وختونه د ریډ یا بانس کډوال ته اشاره کیږي) د انور نسل لپاره د زړه پورې ښکیل دی، نه یوازې د هغې د آرشیف شتمنیو، بې معنی او د پاملرنې اسانتیا لپاره. د خارجي خامې ونې د هغه ګټورو خوبونو له کبله مشهوره ده - دا روغیږي، بدن ته بدن ته زیان رسوي.
ادامه مطلب
Загрузка...